Skargi i wnioski

Skargi i wnioski


 


W sprawach skarg i wniosków

Komendant Powiatowy Policji w Świdniku lub jego Zastępca przyjmuje  w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Świdniku przy Alei Lotników Polskich 1 w każdy poniedziałek w godzinach 14:00 - 17:00

W pozostałe dni w godzinach urzędowania 7:30 - 15:30  skargi  i wnioski przyjmują wyznaczeni przez Komendanta pracownicy.

W Komisariacie Policji w Piaskach skargi i wnioski przyjmowane są w godzinach 7:00 - 15:00 Skargę można złożyć również na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kppiaski.kppswidnik@lu.policja.gov.pl lub: skargi@lu.policja.gov.pl


W zakresie przyjmowania i rozpatrywania skarg oraz wniosków wpływających do Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i podległych jednostek organizacyjnych stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku poz 2096), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 roku Numer 5, poz. 46).

W myśl § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków skargi mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

Skargi nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania (§ 8 ust. 1 w/wym. rozporządzenia).

Skarga przesłana drogą elektroniczną winna również zawierać w swej treści adres pocztowy do korespondencji, bowiem tylko na ten adres będzie udzielana odpowiedź.

Jeżeli z treści skargi nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania (§ 8 ust. 2 w/wym. Rozporządzenia).

Zgodnie z § 3 artykuł 221 kodeksu postępowania administracyjnego, cyt.: „Petycje, skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą”.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie artykuł 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie, z siedzibą przy ulica Narutowicza 73, 20-019 Lublin,
  2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, e-mail: iod.kwp@lu.policja.gov.pl.
  3. Dane osobowe, zwane dalej „danymi”, będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniesionej/wniesionego przez Panią/Pana skargi/wniosku - na podstawie kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres prowadzenia postępowania wyjaśniającego w związku ze złożoną przez Panią/Pana skargą/wnioskiem, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.
  6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli w Pani/Pana ocenie przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
  7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie wniesionej przez Panią/Pana skargi/wniosku.

Skargi na działalność Policji można również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:


Rzecznik Praw Obywatelskich,

Aleja Solidarności 77,

00-090 Warszawa

PRZYJĘCIA INTERESANTÓW:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

poniedziałek w godzinach 9.00 - 17.00

od wtorku do piątku w godzinach 9.00 - 15.00

telefon: 0-22 55 17 760, 0-22 55 17 811

centrala: 0-22 55 17 700


 

 

Powrót na górę strony