Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Komendy Powiatowej Policji w Świdniku

Komenda Powiatowa Policji w Świdniku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Powiatowej Policji w Świdniku.

Data publikacji strony internetowej: 2008-07-17

Data ostaniej dużej aktualizacji: 2020-09-22

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby treści zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności. Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Deklarację sporządzono w dniu 23.09.2020 roku na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, korzystając z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/)


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobami odpowiedzialnymi są aspirant Elwira Domaradzka i podkomisarz Magdalena Szczepanowska - adres poczty elektronicznej rzecznik.kppswidnik@lu.policja.gov.pl.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 81 21 215.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Kontakt telefoniczny możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji i tym podobne. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Świdniku, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się na Alei Lotników Polskich 1 w Świdniku. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.

 • Do wejścia głównego prowadzą schody oraz podjazd dla wózków w tym inwalidzkich.
 • W poczekalni jednostki po lewej stronie znajduje się okienko, przez które interesanci mają bezpośredni kontakt z oficerem dyżurnym jednostki.
 • W poczekalni znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych oraz pokój interesantów.
 • Personel  nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.
 • Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z poczekalni i poruszają się po Komendzie Powiatowej Policji w Świdniku w obecności funkcjonariusza lub pracownika.
 • budynku znajduje się winda, którą można wjechać na każde piętro budynku i osoba poruszająca się na wózku może dostać się do każdego pomieszczenia na każdej kondygnacji (poza świetlicą na pierwszym piętrze budynku, do której prowadzą trzy schody w dół). Interesanci mogą być również obsłużeni w pokoju interesantów przy poczekalni.
 • Przed budynkiem na parkingu wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.
 • Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

Komisariat Policji w Piaskach, w którym interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się na ul. Braci Spozów 19 w Piaskach. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.

 • Do wejścia głównego prowadzi jeden schodek oraz podjazd dla wózków w tym inwalidzkich.
 • W poczekalni jednostki znajduje się okienko, przez które interesanci mają bezpośredni kontakt z osobą dyżurującą.
 • W poczekalni znajduje się toaleta dla interesantów, która nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych
 • Personel  nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.
 • Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z poczekalni i poruszają się po Komisariacie Policji w Piaskach w obecności funkcjonariusza lub pracownika.
 • Budynek jest dwukondygnacyjny, nie jest wyposażony w windę. Interesanci mogą być obsłużeni w pokojach znajdujących się na parterze budynku
 • Przed budynkiem na parkingu nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.
 • Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony euslugi.policja.pl

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U.. z 2011 roku, numer 209, pozycja 1243).

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności architektonicznej, prosimy o kontakt z aspirant Elwirą Domaradzką lub podkomisarz Magdaleną Szczepanowską na adres poczty elektronicznej rzecznik.kppswidnik@lu.policja.gov.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 81 21 215.

Powrót na górę strony